Vážený zákazník!

Pred poskytnutím Vašich osobných údajov si prosím pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a prosíme Vás o vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na konci tohto listu (ak je v listinnej podobe) resp. vyznačením voľby na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva,  povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľom na účely zákona je Dexi s.r.o., so sídlom, Priemyselný park 316,017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 30141/R, DIČ 2024031284, v mene ktorej spracovávajú osobné údaje sprostredkovatelia: žiadni sprostredkovatelia.

Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať emailom na adresu: mailová adresa info@lacnydisplej.sk , alebo poštou na adresu Dexi s.r.o., Priemyselný park 316, Považská Bystrica 017 01. (ďalej len „kontaktná adresa“).

Dovoľujeme si Vás informovať, že sprostredkovateľ poverený predávajúcim na spracúvanie osobných údajov môže mať sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, kde sa rovnako uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracovania osobných údajov je:

 1. uzatvorenie kúpnej zmluvy príp. inej zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktorými účastníkmi sú dotknutá osoba (kupujúci) a prevádzkovateľ (predávajúci) spracúvajúci osobné údaje dotknutej osoby sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa,
 2. umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,(ďalej len „účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov”),
  právnym základom spracovania osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov je zabezpečenie plnenia zmluvných záväzkov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo potreba vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1  písm. b) zákona;
 3. príprava a zaslanie individuálnej ponuky tovaru a služieb dotknutej osobe, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky dotknutej osoby (najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií tovarov alebo služieb) na základe záujmu, dopytov, požiadaviek, objednávok alebo vyhodnocovania preferencií dotknutej osoby na základe histórie plnenia zmluvných záväzkov dotknutej osoby a prevádzkovateľa,(ďalej len „účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb” alebo aj „marketingové účely“),

právnym základom spracovania osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb je preukázateľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely v zmysle § 13 ods. 1  písm. a) zákona. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať;

 1. uplatnenia nárokov zo zmluvného vzťahu a z ďalších práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, dotknutej osoby prípadne ďalších osôb (tretej strany) najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,(ďalej len „účely ochrany oprávnených záujmov”),

právnym základom spracovania osobných údajov na tieto účely je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa (predávajúceho) dotknutej osoby (kupujúceho) alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1  písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu  prevádzkovateľa je určený v bode č. 4. Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ (predávajúceho) alebo sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) v rozsahu uvedenom v kúpnej alebo inej zmluve aj bez súhlasu dotknutej osoby za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a je oprávnený poskytnúť osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osobe avšak iba za účelom a len ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, uplatňovaných najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní.

 1. Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v tomto rozsahu (kategóriách):

 • meno a priezvisko (obchodné meno),
 • bydlisko / miesto podnikania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • adresa dodania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, príp. iný komunikačný kontakt),
 • história plnenia zmluvných záväzkov,
 • preferencie, záujem, dopyt, objednávky a požiadavky dotknutej osoby najmä na druh, vlastnosti, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií ponúkaných tovarov alebo služieb.

 

III.                Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné pre uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a na plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov.

Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb, následkom je obmedzená možnosť poskytnutia individuálnej ponuky tovarov a služieb dotknutej osobe, ktorá čo najviac spĺňa jej preferencie, záujem a požiadavky najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií ponúkaných tovarov alebo služieb. Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje ani len v rozsahu potrebnom pre identifikáciu zmluvnej strany vrátane adresy pobytu, adresy dodania  tovaru a kontaktných údajov (telefón, email), jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy a nemožnosť doručenia objednaného tovaru.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľa ani sprostredkovatelia neprevádzkujú  automatizované individuálne rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípadoch, ak dotknutá osoba poskytla súhlas na spracovanie   osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb alebo na marketingové účely, tak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkujú profilovanie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby vyhodnocujúce záujem, dopyt, požiadavky, objednávky, dotknutej osoby na základe histórie plnenia zmluvných záväzkov dotknutej osoby a prevádzkovateľa. Účelom profilovania je výlučne výber dotknutých osôb, ktorým sa pripraví a zasiela individuálna ponuka tovarov alebo služieb, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky konkrétnej dotknutej osoby (najmä na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, noviniek, inovácií tovarov alebo služieb). Profilovanie nemá žiadne právne účinky, ktoré by sa týkali dotknutej osoby alebo by ju obdobne významne ovplyvňovali.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ spracovávané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňujú ani neprenášajú do tretích krajín. Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby sú:

 • dodávateľ zabezpečujúci doručenie tovaru (kuriér),
 • dodávateľ zabezpečujúci záručný/pozáručný servis,
 • dodávateľ spracovávajúci účtovníctvo prevádzkovateľa a jej audit,
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv.
 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ (predávajúceho) spracováva osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) sám alebo sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa na:

 • účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkova na účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich,
 • účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služiebpočas 10 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

VII.                 Zachovanie integrity a dôvernosti osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ a sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

VIII.                 Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby je možné uplatňovať písomne adresovanej prevádzkovateľovi emailom emailom na adresu: info@lacnydisplej.sk , alebo poštou na adresu Dexi s.r.o., Priemyselný park 316, Považská Bystrica 017 01

8.1 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm.  f) zákona na účely ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie a preto ani nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, najmä  na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie a preto ani nebude spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

8.2 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:

(i) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

(ii) prístup k týmto osobným údajom a

(iii) informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

8.3 Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

8.4 Právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz  ak,

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie  ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa  15 ods. 1zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa prechádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

8.5 Právo na prenosnosť osobných údajov

 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov dotknutej osoby založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutom samotnou dotknutou osobou alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

8.6 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním ani na zákonnosť spracúvania osobných údajov po uzatvorení zmluvy na účely plnenia zmluvných záväzkov a na účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich.

8.7 Právo  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona na Úrade pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

 1. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dopady  neposkytnutia osobných údajov podrobne uvádzame v čl. III. tohto dokumentu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, ako sme to podrobne uviedli v bode 8.6 čl. VIII. tohto dokumentu.